Logo Moravská křižovatka


Úvodní strana > Životní prostředí

Životní prostředí

Ochrana přírody a životního prostředí se v oblasti dopravního stavitelství projevuje prakticky ve všech fázích přípravy a realizace silniční stavby, počínaje zpracováním technických návrhů, studií a dokumentací, přes vlastní výstavbu až po konečné období provozu.

Ochrana životního prostředí obyvatel

Během projektové přípravy se postupně zpřesňuje nejvhodnější varianta vedení trasy a technického řešení tak, aby byly v maximální možné míře ošetřeny zájmy ochrany obyvatelstva a životního prostředí, z něhož se zohledňují zejména vlivy na živočichy a rostliny, ekosystémy, půdu, horninové prostředí, vodu, ovzduší, klima, krajinu, přírodní zdroje, hmotný majetek a kulturní památky.
V rámci uvedené projektové přípravy se z hlediska ochrany životního prostředí nezastupitelným způsobem uplatňují nejen odpovědné orgány ochrany přírody (MŽP, Správy CHKO a NP, krajské úřady, městské a obecní úřady, ...), ale také nevládní organizace a jednotlivci.

SEA a EIA

Specifickým a zcela zásadním procesem v tomto období je tzv. proces posuzování vlivů záměrů a koncepcí na životní prostředí, známé též jako proces SEA a proces EIA (dle zákona č. 100/2001 Sb.). Zjednodušeně lze říci, že během procesu SEA se v rámci územního plánování zvolí nejvhodnější varianta koridoru pro vedení trasy silnice a během procesu EIA se pak nalezne nejvhodnější technické řešení s nejmenšími negativními vlivy na obyvatelstvo a ŽP.
Do uvedených procesů mohou vstupovat (resp. vstupují) všechny výše uvedené skupiny, na základě jejichž připomínek se následně postupně optimalizuje finální technické řešení stavby, v němž jsou zakomponována potřebná ochranná opatření, a to jak pro období výstavby, tak pro období vlastního provozu.

Jako příklady opatření, která se uplatňují v období výstavby (nebo těsně před jejím započetím) lze jmenovat např. instalaci dočasných migračních zábran a naváděcích pásů pro živočichy, transfery živočichů a rostlin (včetně druhů zvláště chráněných), kácení dřevin pouze v období vegetačního klidu, sladění harmonogramu prací s ekologickými nároky vyskytujících se vybraných skupin živočichů, skrývky ornice, zkrápění prašných ploch a staveništních komunikací, minimalizace pojezdů stavební mechanizace přes obydlená území apod.

Mezi opatření, která mají za úkol minimalizovat dopady a vlivy plynoucí již z vlastního provozu na silnici, lze uvést např. výstavbu protihlukových stěn, budování dostatečně dimenzovaných mostních objektů či výstavbu speciálních migračních propustků umožňujících bezproblémovou prostupnost krajiny pro živočichy, realizaci trvalých naváděcích migračních stěn, které se mohou dále kombinovat s vhodnými vegetačními opatřeními, výstavbu dešťových kanalizací doplněných odlučovači ropných látek a sedimentačními nádržemi, přeložky vodních toků realizované takovým způsobem, který nebrání migraci vodních živočichů, komplexní vegetační úpravy apod.

Vliv stavby 4901 a silničního provozu na zdraví a ŽP

Vliv stavby a silničního provozu na zdraví a životní prostředí (ŽP) byl obsažen v "Dokumentaci vlivů stavby na životní prostředí" (zpracovatel dokumentace EIA – Ing. Libor Ládyš, EKOLA Praha – 2000 a 2001).

Dokumentace byla v souladu se zněním zákona 244/1992 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí posouzena nezávislým posudkem a projednána s veřejností. Na základě těchto „kroků“ vydalo MŽP ČR souhlasné „Stanovisko o posouzení vlivů na ŽP“, ve kterém jsou stanoveny podmínky pro další stupně projektové dokumentace, pro období výstavby i pro období po uvedení stavby do provozu tak, aby veškeré možné dopady na ŽP byly minimalizovány.
Ve zpracované dokumentaci pro stavební povolení (DSP) jsou podmínky z hlediska ochrany ŽP respektovány, především se jedná o ochranu proti hluku z provozu na pozemních komunikacích.
Hluková studie zpracovaná v rámci dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR) je v rámci DSP aktualizována s ohledem na aktuální dopravní zátěže. Na základě aktualizovaného posouzení jsou navrženy protihlukové stěny ve všech místech, kde jsou překročeny hlukové limity stanovených zákonem 502/2001 Sb. o ochraně zdraví.

Dalším z důležitých prvků minimalizujících vlivy na životní prostředí je návrh dešťových usazovacích nádrží před zaústěním odvodňovacích prvků, odvádějících vodu z vozovky rychlostní silnice R49, do přirozených recipientů. V celém rozsahu rychlostní silnice R49 jsou před zaústěním do vodotečí navrženy odlučovače ropných látek. Z dalších důležitých podmínek je ve stavebním řešení jakosamostatný objekt obsaženo oplocení R49 v lokalitě s vyšším výskytem zvěře (k. ú. Pravčice).

 
Mapa webuO webu | Tisknout stránku |
vyrobila Omega Design