Logo Moravská křižovatka


Úvodní strana > Rychlostní silnice R55 > O stavbě 5503

O stavbě

Rychlostní silnice R55, úsek Skalka–Hulín, stavba 5503, navazuje na severovýchodní obchvat Otrokovic, který je v provozu od roku 2006. Konec stavby 5503 rychlostní silnice R55 v km 10,800 tvoří rozhraní se stavbou D1 0135 Kroměříž–Říkovice.

Trasa

Stavba je navržena v kategorii R 24,5/120 v celkové délce 10,8 km, třída dopravního zatížení I, s asfaltobetonovým krytem. Trasa je vedena volným nezastavěným územím převážně po zemědělských pozemcích, s minimálním zásahem do lesních porostů.

V trase není situována žádná mimoúrovňová křižovatka. V km 4,8 je umístěno obratiště vozidel údržby a v km 7,27 oboustranná odpočívka.

 

Části stavby

Stavba 5503 zahrnuje kromě hlavní trasy přeložky silnic III. třídy III/43835 Tlumačov–Machová v km 3,700, III/43826 Tlumačov–Kurovice v km 5,925, III/43828 Záhlinice–Kurovice v km 7,572, III/05511 Záhlinice–Chrášťany v km 8,428, přeložku místní komunikace Hulín–Chrášťany v km 9,017 a úpravu místní komunikace Skály–Peškov v km 1,655.

Dále zahrnuje 10 přeložek účelových komunikací a polních cest, 11 mostních objektů, 4 zárubní zdi, vybudování systému odvodnění, dopravního značení, přeložky inženýrských sítí, stavbu protihlukové clony a realizaci vegetačních úprav.

Trasa po krátkém klesání na začátku stavby přechází v km 1,655 ve stoupání místní komunikaci mezi osadou Skály a Peškovem, v nejvyšším místě stavby 5503 zářezem částečně zasahuje do lesa Hrabůvky.
V klesání k obci Tlumačov v km 3,700 ji kříží nadjezdem silnice III/43835 Tlumačov–Machová. Na hluboký zářez u nejbližší zástavby obce Tlumačov navazuje násyp v km 4,700–5,400. Most přes příjezdnou cestu k lomu v km 5,000 bude sloužit i k obracení vozidel údržby.

Nežádoucímu vjezdu a výjezdu z rychlostní silnice budou sloužit závory. Zářezem hlubokým až 12 metrů míjí v km 5,730–6,050 trasu velmi vysokého napětí vlevo a skládku technického a komunálního odpadu vpravo. V místě nejhlubšího zářezu ji kříží v km 5,925 silnice III/43826 Tlumačov–Kurovice. V pokračujícím úseku kopíruje niveleta trasy stávající terén. V tomto úseku je navržena v km 7,270 oboustranná odpočívka a rychlostní silnici přechází v km 7,572 nadjezdem silnice III/43828 Záhlinice–Kurovice a v km 8,428 III/05511 Záhlinice–Chrášťany.


Protihluková stěna

Aktualizovaná hluková studie prokázala nutnost protihlukových opatření pro obec Chrášťany. Obec Chrášťany je chráněna proti hluku stěnou, která probíhá bez přerušení pod nadjezdem silnice III/05511 v km 8,428 a překračuje mosty přes říčku Mojenu v km 8,936 a přes místní komunikaci Hulín–Chrášťany v km 9,017.
Trasa R5503 přibližně od km 9,650 mírně stoupá a mimoúrovňově kříží v km 10,553 trať ČD Hulín–Valašské Meziříčí a končí v km 10,800 před MÚK Hulín-východ.

 
Mapa webuO webu | Tisknout stránku |
vyrobila Omega Design