Logo Moravská křižovatka


Úvodní strana > Rychlostní silnice R49 > O stavbě 4901

O stavbě

V mimoúrovňové křižovatce (MÚK) Hulín se setkávají tahy vyšší dopravní sítě – dálnice D1 a rychlostních silnic R55 a R49. Rychlostní silnice R49, tvořící základní dopravní kostru Zlínského kraje, směřuje od MÚK Hulín východním směrem k Fryštáku, Slušovicím, Vizovicím a dále přes státní hranici Česko/ Slovensko. Na slovenském území pokračuje rychlostní silnice R49 jako R6 k Púchovu, kde se napojuje na slovenskou dálnici D1.

Umístění a popis stavby

Z prostoru křižovatky Hulín trasa vede na východ souběžně se silnicí II/432, kterou kříží u Třebětic. V křížení vzniká MÚK Třebětice. Pak prochází jižně kolem letiště Holešov, nyní strategické průmyslové zóny Holešov.

U Martinic vzniká další mimoúrovňová křižovatka Holešov. Další průběh sleduje silnici II/490, vede přes katastry Žeranovice, Racková a Dolní Ves do místa jižně od Fryštáku, kde je (v rámci následující stavby 4902.1) plánována mimoúrovňová křižovatka s přeloženou silnicí II/490.

Významným prvkem vymezujícím polohu komunikací v zájmovém území jsou trasy stávajících inženýrských sítí, poloha železničních tratí Hulín – Holešov a samozřejmě i další stávající překážky, jako jsou vodoteče, státní silnice, polní cesty a ostatní inženýrské sítě.

Z těchto uvedených podmínek a požadavků a na základě koridoru tras vyšší sítě pozemních komunikací územního plánu velkého územního celku Zlínská aglomerace vychází návrh trasy řešené stavby.

Životní prostředí

Příznivý dopravní efekt s přínosem především na zklidnění dopravní situace ve městech na průtazích stávajících silnic I. a II. třídy – konkrétně Hulína, Holešova i Fryštáku – budou důležitým přínosem pro životní prostředí obyvatel stávající zástavby.Stavba bude realizována s dodržením všech podmínek na omezení vlivu na životní prostředí.

Součástí budování stavby jsou i vegetační úpravy rychlostní komunikace, křižovatek i křižovaných komunikací pro začlenění stavby do okolí.

Na základě aktualizovaného posouzení jsou navrženy protihlukové stěny ve všech místech, kde jsou překročeny hlukové limity stanovené zákonem.

S ohledem na rozsah stavby (a tedy objem potřebných finančních prostředků na realizaci) není vyloučeno ani postupné uvádění stavby do provozu po funkceschopných celcích (vždy po nejbližší křižovatku).

 
Mapa webuO webu | Tisknout stránku |
vyrobila Omega Design