Logo Moravská křižovatka


Úvodní strana > Rychlostní silnice R49 > Archeologické vykopávky

Archeologické vykopávky

V roce 2008 proběhlo na trase budoucí rychlostní komunikace R49 Hulín–Fryšták několik záchranných archeologických výzkumů. Výzkum se uskutečnil na třech lokalitách v katastrech obcí Martinice, Zahnašovice a Třebětice.

Doba bronzová

Během výzkumných prací bylo objeveno a prozkoumáno několik desítek archeologických objektů z různých období pravěku. Mezi nejstarší nálezy se řadí objevy ze Zahnašovic a Třebětic, které spadají do starší doby bronzové a to nejpravděpodobněji do kultury nitranské.

O něco mladší jsou nálezy z okolí Martinic, kde byly objeveny pozůstatky pravěkého sídliště v podobě „zasobnicových“ jam různých velikostí a šesti žárových hrobů datovaných do mladší doby bronzové.

Hroby

Hrobové celky, vzhledem k poměrně mělkému zahloubení, byly značně poničené novověkou orbou. I přesto se v nich dochovaly pozůstatky popelnic – hliněných nádob, do kterých byly vkládány spálené pozůstatky mrtvých spolu s popelem z pohřební hranice. V některých hrobech se dochovaly také pozůstatky dalších nádob uložených do hrobové jámy jako milodary.

Martinice

Ze sídlištních objektů z lokality v Martinicích pochází artefakty typické pro pravěké osady: zlomky keramiky, fragmenty zvířecích kostí či zlomky mazanice (oranžové až červené fragmenty přepálené hlíny, zbytky omítky stěn domů a hospodářských stavení). Navíc se v Martinicích podařilo zachytit stopy nadzemní stavby v podobě třech řad jamek, do kterých byly zapouštěny kůly, tvořící základy stěn domu.

Třebětice, Zahnašovice

Podobné stopy pravěkého osídlení najdeme také na menších výzkumech v Třeběticích a Zahnašovicích. Na těchto lokalitách bylo prozkoumáno několik sídlištních objektů v podobě jam různých velikostí a tvarů, které byly zapouštěny do podloží. Z těchto sídlištních jam byly vyzvednuty menší soubory archeologických artefaktů složených z keramiky, kostí a mazanice.

Další výzkum

Lze očekávat, že další výzkumné práce na stavbě R49 přinesou zajímavé a pro poznání naší minulosti přínosné nálezy. Pokračování terénního výzkumu v okolí Martinic určitě dovolí lépe prozkoumat pohřebiště z mladší doby bronzové a na výzkumu v okolí Pravčic (chystaný na rok 2009) můžeme s největší pravděpodobností očekávat bohaté nálezy z celého období pravěku. Koneckonců o bohatých nálezech z okolí Pravčic víme nejen z odborné literatury, ale především z archeologických výzkumů provedených zde v poslední době na stavbách dálnice D1 a silnice R55.

 
Mapa webuO webu | Tisknout stránku |
vyrobila Omega Design